برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 

 

 

رزومه علمی

شماره تماس و نمابر


آدرس پستی


آدرس ایمیل

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 CV

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی پزشکی

fgpakdell@umsu.ac.ir

فیزیولوژی پزشکی

PhD

فیروز قادری پاکدل

CV

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی پزشکی

shivamilani@umsu.ac.ir

فیزیولوژی پزشکی

PhD

شیوا روشن میلانی

CV

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی

pourheydar.b@umsu.ac.ir


علوم تشریحی

PhD

باقر پورحیدر

cv

04432770698

04433486165

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی پزشکی

پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی -مرکز تحقیقات نوروفیزیولولژی

chodari.L@umsu.ac.ir

فیزیولوژی پزشکی

PhD

لیلا چوداری

CV

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی

farjah.g@umsu.ac.ir


علوم تشریحی

PhD

غلامحسین فرجاه

CV

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه بیماری های مغز و اعصاب

mosarrezaii.a@umsu.ac.ir


مغز و اعصاب

PhD

آرش موسی الرضایی

cv

04432770698

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی پزشکی

naderi.r@umsu.ac.ir


فیزیولوژی پزشکی

PhD

رویا نادری

CV

04433486165

کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه بیماری های روانی

kiani.a@umsu.ac.ir


روانپزشکی

فوق تخصص

آرزو کیانی

-

04433486165

پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی -مرکز تحقیقات نوروفیزیولولژی

Niknam_zahra@yahoo.com

پروتئومیکس

PhD

زهرا نیکنام

 

 

 

تنظیمات قالب